Telefon : 0 346 219 1224
Belgegeçer : 0 346 219 1037
 Öğretmenlik Uygulaması Dersi Etkinlikleri ve Dosya Hazırlama

Başlama Tarihi : 17.02.2017 - Bitiş Tarihi : 30.04.2017

Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında okullarda gerçekleştirilecek etkinlikler ve dönem sonunda uygulama dosyasında bulunması gerekenlere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. Söz konusu bilgilere Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kılavuzu'ndan da ulaşabilirsiniz.

 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI OKUL ETKİNLİKLERİ


1-  Ders izleme (Konunun anlatım sırasında gelişen süreçler olaylar vb. izler. Böylece ders anlatımı yapacağı sınıflardaki Öğrenci profilini öğrenir, ders planını bu profile uygun olarak hazırlar. Alanla ilgili sınıflarda tüm dersleri izleme.)
2-  Nöbet tutma (Uygulama öğretmeninin nöbetçi olduğu günlerde uygulama Öğretmeniyle birlikte nöbet tutma.)
3-  Rehberlik dersine ve etkinliklerine katılma
4-  Zümre Toplantılarına Katılma ( Zümre toplantısı yapılmış ise Raporları inceleme ve uygulama Öğretmeninden bilgi alma)
5-İdari sorumluluklar alma (Öğretmen adayı idarenin görevlerini Öğrenmeli ve idare tarafından belirlenen görevleri yerine getirmelidir.)
6-Sosyal faaliyetlere katılma (Okulun düzenlediği tiyatro, resim sergisi, spor müsabakaları vb.)
7-  Ders anlatımı (Öğretmen adayı staj boyunca haftada 2 kez ders anlatmalıdır. Bu anlatımların bir tanesinde uygulama öğretmeni tarafından değerlendirilir. Başka bir anlatımda ise, hem uygulama öğretmeni hem de öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.)
8-  Başka bir aday öğretmenin dersini izleme (Dersin dinlenmesi esnasında dosya içerisinde bulunan öğretmen performans gözlem formu doldurulur.)
9-  Veli toplantısı (Veli toplantılarına katılmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda uygulama öğretmeninin yaptığı bir veli-öğretmen görüşmesine katılmalıdır.)
10- Sınav gözetmenliği (Ortak sınavlar, deneme sınavları veya sınıfta yapılan yazılı sınavlardan en az birinde aday öğretmen  gözetmenlik yapmalıdır.)
11- Öğrenci  ile  iletişim  (Ders  aralarında  öğrencilere   üniversite, fakülte, bölüm hakkında bilgi verilebilir, İstek ve şikayetleri sorulabilir, getirdikleri test soruları çözülebilir.)
12- Disiplin (Okulda yaşanan ya da yaşanmış olan bir disiplin olayı ile ilgili sorumlu idareci, disiplin  kurulu  başkanı  ve rehber  öğretmenden bilgi almalıdır)
13- Sosyal kulüp etkinliklerine katılma (Uygulama öğretmeninin üyesi olduğu bir sosyal kulüp etkinliğine katılmalı ve bu etkinlikle ilgili belge/rapor /tutanak vs hazırlayarak staj dosyasına koymalıdır.)
14- E-OKUL hakkında özet bilgi ve sistemle gerçekleştirilen işler
15- MEBBİS hakkında özet bilgi ve sistemle gerçekleştirilen işler.
16- Kurum net hakkında özet bilgi ve sistemle gerçekleştirilen işler. (Kurum net sistemi artık faal değildir. Yerini MEBBİS almıştır.)
17- Okul rehberlik çalışmaları ile ilgili belgeler.
18- Okul  aile işbirliği ile ilgili belgeler. 19-Öğrenci  sosyal kulüpler faaliyetleri.

 UYGULAMA DOSYASINDA BULUNMASI GEREKENLER (Uygulama Deneyimlerinin Kaydedilmesi ve Dosyalanması)

Öğretmenlik uygulaması ile   İlgili   dosya tutulması   çok   önemlidir.   Bu dosya   içindeki yaprakların kolayca ekleme ve çıkarma yapılmasına uygun olmalıdır.
•    Dosyanın başına tüm döneni içinde yapılacak etkinliklerin zaman çizelgesi ve öğretmen adayının çalıştığı sınıfların bir listesi konmalıdır.
•    Milli Eğitim Çalışma Takvimi
•    "Öğretmenlik Uygulaması Okul Etkinlikleri" formunda belirtilen faaliyetlerle ilgili tüm belgeler dosyaya konulmalıdır.
•    Öğretmen adayı öğrettiği derslerin planlarını ve o dersle ilgili notlarını ayrı bölümler halinde sırayla dosyaya yerleştirmelidir.
•    öğretmen adayı her dersinden sonra kendi dersini değerlendirerek yazmalıdır.
•    Derslerde  çözülen  problemler,  verilen  Örnekler,  sorulan  sorular,  uygulanan  öğrenci çalışma yaprakları, yapılan sınavlar ve değerlendirmeleri dosyada bulunmalıdır.
•    Dosyada ayrıca uygulama okulunun yönetim ve akademik yapısı il İlgili bilgiler, uygulama öğretmenlerinin listesi, okulda yapılması gereken kurallar, yönerge ve yönetmelikler yer almalıdır.
•    "Öğretmende  bulunması  gereken  Nitelikler"  ve  "Öğretmen  adayının  okulda  uyması gereken kurallar, yönergeler ve yönetmelikler" ile ilgi belge ve raporlar.
•    Atama ve tayin yönetmelikleri
•    öğrenci kayıt ve kabulü
•    Laboratuarlar, kütüphane, vb. gibi Özel odaların çatışma kurallarıyla ilgili belgeler
•    Veli toplantıları, zümre toplantılarıyla ilgili belgeler
•    Rehberlik hizmetleriyle İlgili belgeler
•    İlgili alanın özelliklerine bağlı olarak Fakülte Birim koordinatörüyle Uygulama Öğretim Elemanlarının ortaklaşa belirlediği bazı ek çalışmalar, raporlar, belgeler.
•    ilgili diğer bütün dokümanlar (Eylem Planı, Disiplin Kurulu, Alan Öğretmenler Kurulu,, Okul-Aile İşbirliği Derneği, vb.)
•    O güne kadar yapılan derslerle İlgili etkinlikler, derslerde yapılan değerlendirmeler ve düşülen notlar tamamlanmış olarak dosyada bulunmalıdır.
•    Okulda olunan zamanlarda dosyanın öğretmen adayının yanında bulunmalı ve sürekli güncelleştirilmelidir.
•    Öğretmen adayı öğretmenlik uygulaması ve seminer dersi boyunca mesleki açıdan kazandığı deneyimleri bir rapor halinde yazmalıdır. Öğretmen adayının birlikte çalıştığı uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı, adayın dosyasını dönem içinde belli zamanlarda incelemek isteyebilir, öğretmen adayı uygulama okulunda bulunduğu zamanlarda dosyasını yanında bulundurmalı ve sürekli günceleştirmelidir. O güne kadar yapılan her dersle ilgili etkinlikler, değerlendirmeler ve ders notlan tamamlanmış olarak dosyada bulundurulmalıdır.